İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut UĞURLU ile Eğitim üzerine....2.nci Bölüm

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut UĞURLU ile Eğitim üzerine....2.nci Bölüm

Eğitim sisteminin başlıca öğelerini öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır.

ÇİĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MESUT UĞURLU İLE YAPILAN RÖPORTAJIN  2.NCİ BÖLÜMÜ

5. İnternet ortamında eğitmenlerin ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri için önerileriniz nelerdir?

Eğitim sisteminin başlıca öğelerini öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır.

Bunlar içinde öğretmen temel öğedir. Öğretmen, insan mimarı ve insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkârdır.

MEB ve TRT iş birliği ile hazır hale getirilen EBA TV frekans/kanal bilgileri ile ders programları velilerimiz ve öğrencilerimiz ile düzenli olarak paylaşılmıştır. Ebat tv kanalını öğrencilerimizin düzenli ve planlı bir şekilde takip etmelerini istiyoruz. Eba’daki canlı derslere öğrencilerimizin katılmasını istiyoruz.

6. Bir eğitimci gözü ile sizin, uzakta verilen eğitim ile kısıtlı verilen “yüz yüze” eğitimin, verim açısından, öğrencilerin hedef ve davranışları yönünde yeterli midir? Değilse, bu hususta önerileriniz ve ilave tedbirleriniz nelerdir?

Covit-19 pandemisi ve devamında gelen sorunlar birçok sektörde olduğu gibi eğitimde de inovasyon ihtiyacı doğurmuştur. EBA geçtiğimiz yıldan bu yana büyük gelişme göstermiştir. Mart ayından beri yapılan alt yapı çalışmaları ile hatalar ve eksikleri giderilmiştir. Ayrıca öğretmenlerimiz bu konuda çok özverili davranmış ve içerikleri güncel ve kaliteli tutmuşlardır. Sayın MEB Bakanımız Ziya SELÇUK’un da dediği gibi yüz yüze eğitimin yerini tamamen doldurmasını beklemiyoruz. Ancak bundan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye tahmin ediyoruz. Her zaman eğitim öğretimin bir bölümü uzaktan araçlarla yürütülecektir. Bu dünyanın teknolojik gelişimine bakılarak da söylenebilir.

7. Uzakta verilen eğitimde, ölçme ve değerlendirme de, eğitim veren eğitimcilerin, öğrencileri değerlendirirlerken tam olarak değerlendirildiklerine inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız neden?

Öğretmenlerimize hem bakanlık hem de müdürlüğümüz aracılığı ile dijital araçların kullanımına yönelik eğitimler verildi. Bu araçların bazıları da eğitimde ölçme değerlendirme üzerineydi. Öğretmenlerimiz bu araçlarla değerlendirmelerini yapıyorlar. Elbette her öğrenci eşit şanslara sahip olamayabiliyor. Öğretmenlerimiz değerlendirmeleri yaparken objektif ve bireysel gelişim takibi yapıyorlar. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve bu süreçte kendilerini geliştirmeleri. Öğretmenlerimizin yaptığı tüm değerlendirmeler bunun üzerine kurulu diye düşünüyorum.


8. Sizce “Eğitim Psikolojisi” Nedir? Ve bunun içinde yatan temel kavramlar nelerdir?

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde nispeten kalıcı izli davranış değiştirme süreci “olarak tanımlanmıştır.

Psikoloji “insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Psikoloji üç alanda bireylere fayda sağlamaktadır. Birinci olarak psikoloji insanın kendini daha iyi tanıması, davranışlarının nedenlerini anlaması fırsatı sunmaktadır. İkinci olarak diğer bireyleri, hayvanları daha iyi anlamayı ve onlarla empati kurmayı sağlamaktadır. Üçüncü olarak anne babadan başlayarak çevredeki insanları, çevredeki grupları, toplumu daha iyi anlayarak çevreyle uyum kurmayı sağlamaktadır. Uyum ise psikolojik dengenin temelini oluşturmaktadır.


Eğitim öğrencilerin davranışlarını istendik yönde değiştirebilmek için psikolojiyle işbirliği yapmaktadır. Psikoloji biliminin ortaya koyduğu bulgular eğitimin daha da geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Bunun yanında eğitim kurumlarında öğrencilerin psikolojik sağlıklarının korunmasında da psikolojiden yararlanılmaktadır. Ders anlatırken öğrenci psikolojisinin bilinmesi öğretmenlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Öğretmenlerin kişilerarası iletişim becerilerine sahip olmaları, öğrencilerle, diğer öğretmenlerle ve velilerle iyi iletişim kurabilmelerinde ve karşılaştıkları sorunları kolayca aşmalarında yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin derse karşı tutumları, motivasyonları, dikkatlerinin derse çekilmesi, kaygıları dersin işlenmesine etki eden önemli psikolojik faktörlerdir.

9. Deneyimli bir eğitimci olarak, özellikle küçük çocuğu olan anne-babalara yönelik önerileriniz nelerdir. Bir kaç ipucunu sizden alabilir miyiz?

Daha önce de söylediğimiz gibi, önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı olmalıdır. Eğitim ve öğretim elbette önemlidir ama uzaktan yapılamaz diye düşünmemek gerekir. Bu süreci velilerimizle ve tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte atlatacağız. Küçük çocuklarımızla bu daha zor olabiliyor ama biz yetişkinlerin sabırla yavrularımıza yol göstermeleri gerekli.


10. Bilim “Sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılması ile biriktirilmiş bilgi yapısı ya da bütünüdür” Bu sözde anlatılmak istenen nedir? Şimdiki eğitim modelinde eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz burada anlatılan bilimin neresinde yer almaktadırlar?

Tüm dünyada etkisini gösteren bir başka durum da hızlı gelişen teknolojinin yarattığı hareketliliktir. Endüstri 4.0 ile insan gücü yerini makineleşmeye bırakmaktadır. Eğitim stratejilerimizde bununla paralel olarak gelişmek zorundadır. Gelişmekte olan bir ülke olarak artık iş gücü yetiştirmiyoruz. Onun yerine işi planlayan, programlayan bireyler yetiştirmekteyiz. Dolayısıyla eğitim stratejimiz tamamen bilimsel bir çerçeve üzerine kuruluyor. Farklı yöntemler ve yaklaşımlar bilim eğitimi için kullanılıyor. Eğitimcilerimiz öğrencilerimize bilimsel bilgiye ulaşırken rehberlik ediyorlar. Biz de üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle öğretmenlerimize yol göstermeye ve onları desteklemeye çalışıyoruz. Toparlamak gerekirse eğitimimizde bilim, her zamankinden daha fazla merkezde yer alıyor. Özellikle temel bilimler dediğimiz Fizik, Kimya, biyoloji ve matematik alanlarına ağırlık veriyoruz.

11. Milli Eğitim de Çiğli İlçesinin en yetkili yöneticisi olarak “Okullarda Bilişsel Gelişim” nedir? İlçenizde eğitim ve öğretim gören öğrencilerinizin “Bilişsel Gelişime” açık ve net olduğuna inanıyor musunuz?

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim, önemli bir yer tutar. Çocuğu ve gelişimini bilmek, insanı tanımak olarak nitelendirilebilir. Yaşamın ilk yılları, bireyin gelişiminin temelini oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu yıllarda kazanılması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Hatta yaşamın ilk yılları, çocuk gelişiminin hızla olduğu kritik yıllar olarak da nitelendirilmektedir. Bu dönemde hızlı bir süreç gösteren gelişim alanlarından biri de bilişsel gelişim alanıdır. Bilişsel gelişim, çocuğun zihinsel faaliyetlerini içermektedir. Her çocuk, birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yeteneklerle dünyaya gelmektedir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenenler tarafından, çocukların bilişsel özelliklerinin tanınması, onların sağlıklı ve nitelikli bir bilişsel donanıma sahip olmaları için çok önemlidir. Doğum öncesinde ve sonrasında çocuğun bireysel özelliklerine uygun sağlanan uyarıcılar, araç gereçler, eğitim ortamları ve etkinlikler onların bilişsel gelişimi destekler ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Bilişsel gelişimi anlayabilmek için gizil güç, yetenek, algı, dikkat, kavram oluşturma, belek ve hatırlama gücü, akıl yürütme ve problem çözme ile yaratıcılık kavramlarının da bilinmesi gerekir. İlçemizde eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin Bilişsel Gelişime açık olduklarına inanıyorum.

12. Günümüzde her gün yenilenen ve gelişen teknik-teknolojik, kültürel yapılara ve uluslararası ilişkilere göre; eğitimde uygulanacak genel amaçlar ve ilkeler belirlenir. Belirli standartlar geliştirilir. Sizce MEB nın bu hususta belirlediği ilkeler ve standartlar yeterli midir?

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu bu konuda en net kaynaktır. Değişen dünyanın ihtiyaçları ve stratejilerine yer verilmesi gerektiği bu belgede açıkça ifade edilmiştir. Öğretmenlerimize bu konuda birçok hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Bakanlığımızın bu konudaki öngörülerini başarılı bulmakla beraber geliştirileceğine olan inancımız da tamdır.

13. Okullarınızda eğitim gören öğrencilerinizin eğitim, kültürel, sosyal, spor alanlarından başarılı olmaları için aileleriyle ortak bir çalışma yapıyor musunuz? Varsa bir örneği bizimle paylaşır mısınız?

Yerelde yürüttüğümüz bazı çalışmalar var. Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile de bu konuda işbirliği yapıyoruz. Okul takımları ve mahalle kulüplerini eşleştirdiğimiz bir projemiz var örneğin. Sayın Kaymakamımız Kaya ÇITAK’ ın ön ayak olduğu bir projedir bu. Aileler ile görüşüp çocuklarımızın sanatta ve sporda kendilerine yer bulmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Okullarımızda yapılan kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri destekliyoruz.


14. İlçedeki Özel ve Devlet Okullarınızdaki başarı – başarısızlık deneyimlerinden ne gibi önlemler alıyorsunuz. Çiğli İlçesinin Eğitim çıtasının yüksek olduğuna inanıyor musunuz? Bir örnekle değerlendirebilir misiniz?

İlçemiz özel okullar bakımından çok zengin. Ayrıca ilçemizde bir de BİLSEM bulunmakta. Tüm okullarımız ulusal sınavlarda iyi dereceler yapıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorlar ve çoğunlukla ödülle dönüyorlar. Çiğli ilçesinin akademik başarı olarak da iyi bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyeyi daha da yükseltmek için aldığımız bazı tedbirler var elbette. Örneğin Kâtip Çelebi Üniversitesi ile bir işbirliği protokolümüz var. Öğrencilerimiz üniversite imkânlarından da faydalanabiliyorlar. TÜBİTAK ve benzeri kurumların açtığı proje tabanlı yarışmalara akademik danışmanlıkları sağlayabiliyoruz. Bu da başarıyı ve motivasyonu arttırıyor.

15. Okullarınızda da sağlık ve temizlik, tertip ve düzen, huzur ve sükûnet, güvenlik vb gibi tedbirler konusunda ne gibi önlemler alıyorsunuz. Bizimle paylaşırmışsınız?

Temizlik ve güvenlik konularında kendi kadromuzda olan personellerimizle birlikte İŞKUR destekli TYP dediğimiz bir sözleşme türü ile okullarımızda çalışanlarımız var. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için okullarımıza 105 temizlik personeli 40 güvenlik personeli 21.09.2020 itibariyle görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca bazı liselerimizde de okul polisimiz bulunmaktadır. Bu güne kadar güvenlik ve temizlik konularında sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Elbette pandemi süreci ek tedbir ihtiyacını beraberinde getirdi. Okullarımız Çiğli Belediyesi ve Büyükşehir belediyesi ekiplerince ve kendi imkanlarımızla sık sık dezenfekte ediliyor. Okul Sağlığı ekipleri de gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Okullarımızda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ediliyor. Velilerimiz de bizimle aynı duyarlılığa sahipler. Bu yılı sağlıklı atlatacağımıza inanıyoruz.

16. Sayın hocam; biliyorsunuz ki, okullarınızdan eğitime gönül veren, projeler üreten, öğrencileri sosyal, kültürel, spor ve diğer etkinlik anlamında çok iyi yetiştiren, eğitici kimlikleri ile öne çıkan, eğitimcilerimiz var. Ama ne yazıktır ki, bu eğitimcilerimiz, idarecileri tarafından tam anlamı ile onure edilememektedirler. Ve bu tür eğitimcilerimizin işlerine daha sıkı sarılmalarını ve onların eğitime olan katkılarını örnek teşkil edecek şekilde devam etmelerini sağlamak siz idarecilerin elinde olduğunu siz de ve bizlerde çok iyi biliyoruz. Bu tür eğitimcilerimize Özel ve Devlet Eğitimcileri olarak ayırımını yapmaksızın başarılarından dolayı onure etmeyi düşünüyor musunuz?

Okullarımızda ve diğer kurumlarımızda öne çıkan, proje üreten, Ulusal ve Uluslararası yarışmalara öğrenci hazırlayan öğretmen ve idarecilerimizi her zaman onure ediyorum. Ayrıca bu arkadaşlarımızın başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül almaları için Sayın Kaymakamımıza öneride de bulunuyorum, bulunmaya da devam edeceğim.

17. Son olarak eklemek istediğiniz bir notunuz var mıdır?

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, herkese sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum.

18. Hocam size ve tüm eğitim camianıza sonsuz teşekkürler.

 

Burhan KAYA

www.cigliguncel.com genel koordinatörü

Cep: 0543 593 78 99

Çiğli Güncel  

Admin
Admin
EDITOR
Profili

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.