Soru ve Cevaplar

  • 50991 Okunma

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular nasıl yapılır bununla ilgili soru ve cevaplar

Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yapabilmek için başvurucunun ihlalin giderilmesi için kendisine tanınan bütün imkanları kullanmış olması gerekiyor, İhlalin olduğu tarihten en geç 30 gün içinde ise başvuru yapılmalı aksi takdirde başvurular kabul edilmiyor. Mahkemeye yapılan başvuru belgelerinde başvurucunun kimlik bilgilerini gizlemesinin mümkün olmadığı da belirtildi.

Bireysel başvuru ile ilgili soru ve cevaplar şöyle:

1. Bireysel başvuru nedir?

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanabilir.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması ile 1982 Anayasası'nın yargıya ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler içeren 5982 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Bu değişiklikler içinde en dikkat çekenler-den biri de 1960'lı yıllardan beri ülkemizde tartışılan bireysel baş-vuru hakkının yeni bir hak arama yolu olarak hukuk düzenimize girmesidir.

Bundan böyle kişiler, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsa-mındaki birinin ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirler.

2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir?

Bireysel başvuru yolunun temel niteliklerinin şu şekilde sıralanma-sı mümkündür:

a. Bireysel başvuru, Anayasa'da belirtilen hakları ihlal edilenlere tanınan özel bir hak arama yolu olup diğer hak arama yollarına göre yöntemi ve sonuçları itibarıyla farklı yönleri bulunmakta-dır.

b. Bireysel başvurunun varlık nedeni, Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek; ih-lal gerçekleşmişse ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır.

c. Bireysel başvuru kural olarak kamu gücü işlemlerine karşı yapı-lır. Dolayısıyla bireysel, başvuruda kamu gücü karşısında koru-masız durumdaki bireyin haklarının garanti altına alınması te-mel amaçtır.

ç. Bireysel başvuru, ikincil nitelikte bir kanun yoludur. İnsan hak-ları ihlallerinin önlenmesi, öncelikle tüm idare ve yargı mercile-rinin görevidir. Zira idare ve yargı mercileri bireysel hak ihlalle-rinin önlenmesinde daha etkin konumdadırlar. Bu nedenle söz konusu şikayetlerin Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesin-den önce ilgili mercilerin bu ihlalleri gidermeleri beklenir.

d. Bireysel başvuru, ek bir istinaf ya da temyiz yolu da değildir. Kanun yolunda ortaya çıkan her türlü hukuka aykırılığın gide-rilmesi değil, ancak Anayasa'da işaret edilen haklardan birinin ihlali iddiası, bireysel başvuruya konu olabilmektedir.

3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır?

Bireysel başvuru kurumu, uygulama kapsamı ülkeden ülkeye farklı-lık gösterse de başta Almanya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika, Rusya, Meksika, Brezilya, Arjantin ile diğer Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda ve Güney Kore gibi 40'tan fazla ülkede uygulanmaktadır.

Anglo-Amerikan hukukunda teknik anlamda bireysel başvuru ku-rumu olmasa da, "writ of certiorari, writ of mandamus veya writ of prohibition" adı verilen kanun yolları bireysel başvuruyla benzer iş-levlere sahiptirler.

4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna neden ihtiyaç duyulmuştur?

Bireysel başvuru kurumunun kabul edilmesindeki en önemli amaç, temel hak ihlallerinin iç hukukta ortadan kaldırılması ve buna bağlı olarak ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvuruların sayısının azaltılmasıdır.

Ülkemiz AİHS'ye 1954 yılında taraf olmuş, AİHM'e bireysel başvuru yolunu 1987'de AİHM'in zorunlu yargılama yetkisini ise 1990'da ka-bul etmiştir. AİHM önünde ülkemiz aleyhine açılmış 2011 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 20 bin civarında dava derdest bulunmaktadır. Bu başvuruların büyük bir kısmı yargının işleyişiyle ilgilidir.

Avrupa Konseyine üye diğer ülkelerin istatistiklerine bakıldığında, iç hukukunda etkin bireysel başvuru yolu bulunan ülkeler aleyhi-ne açılmış AİHM önünde çok az sayıda dava olduğu görülmektedir. Yine AİHM tarafından bu ülkeler aleyhine verilen ihlal kararları az sayıdadır (Almanya ve İspanya örnekleri).

Avrupa Konseyinin çeşitli organları da Sözleşme'nin iç hukukta uygu-lanmasını sağlamaya yönelik mekanizmaları kurmaları yönünde taraf devletlere yükümlülüklerini hatırlatmaktadır. Avrupa Konseyi Bakan-lar Komitesinin 2004(6) sayılı Tavsiye Kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki dava yükünün azaltılabilmesi için bireysel başvuru yönteminin iç hukukta tanınmasının gerekliliğine değinilmiştir.

Bu kapsamda 19 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-mitesi tarafından kabul edilen Interlakerı Deklarasyonu ile taraf dev-letler iç hukuklarında Sözleşme'yi uygulayıcı ve temel hak ihlallerini etkin bir şekilde ortadan kaldıracak mekanizmaları en kısa sürede kurma taahhüdünde bulunmuşlardır.

Öte yandan Venedik Komisyonunun 85. Genel Kurul toplantısında kabul edilen Anayasa Yargısına Bireysel Erişime İlişkin Rapor'un 82. paragrafında bu etkilimekanizmalardan en önemlisinin anayasa mahkemelerine bireysel başvuru hakkının tanınması olduğu vurgulanmaktadır.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi tarafından 2004 yılında hazırlanan ve bireysel başvuruyu da içeren anayasa değişikliği önerisi, Venedik Komisyonu tarafından 29.06.2004 tarihli ve 296/2004 sayılı görüş ile olumlu bulunmuştur. Ayrıca Venedik Komisyonu 18 Ekim 2011 tarihli ve 612/2011 sayılı görüşü ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi-nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'u değerlendir-miş ve bireysel başvuru ile ilgili düzenlemelerin diğer Avrupa ülke-lerinde zaten bilinen örnekleri takip ettiğini ve Avrupa standartları-na uygun olduğunu tespit etmiştir.

Dolayısıyla Avrupa Konseyi kurumları açısından esas olan taraf dev-letlerin iç hukuklarında insan hakları ihlallerini giderici mekanizma-ları oluşturmalarıdır. Anayasa Mahkemesine tanınan bireysel baş-vuru, kuşkusuz bu mekanizmalardan en önemlisidir.

Ayrıca bireysel başvuru, ülkemizde insan haklarının etkin bir şekilde korunması suretiyle hukuk ve demokrasi standartlarının yükseltil-mesine imkan sağlayacaktır.

5. Bireysel başvuruyla ilgili hukuki düzenlemeler nerelerde bulunmaktadır?

Bireysel başvuru 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen referandumla kabul edilen 5982 sayılı Kanun'un 1982 Anayasası'nın 148. ve149. maddelerinde yaptığı değişiklikler ve Anayasa'nın Geçici 18. mad-desi hükümleri ile hukuk sistemimize girmiştir.

30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un özellikle 45 ila 51. maddeleri bu Anayasa hükümlerini daha somut hale getiren düzenlemelere yer vermektedir.

12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü de bireysel başvurunun işleyişi konusunda oldukça ayrıntılı hükümler içermektedir.

6. Bireysel başvuruya konu edilebilecek temel haklar nelerdir?

Bireysel başvuru, Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerin-den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu Protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü ta-rafından ihlalinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden kişiler ta-rafından yapılabilir.

Örneğin yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, zorla çalıştırma ya-sağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, hak arama hürriyeti, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye say-gı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, toplantı ve örgütlenme hürriyeti, mülkiyet hakkı, serbest seçim hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve öğ-retim hakkı ve ödevi, eşitlik ve etkili başvuru hakkı bu kapsamda sayılabilecek haklardandır.

7. Hangi tür kamu gücü işlemleri aleyhine bireysel başvuru yapılabilir?

Bireysel başvuru ihlale neden olduğu ileri sürülen kamu gücü iş-lemleri aleyhine yapılabilir. Bireysel başvuru konusu kamu gücü davranışı bir eylem ya da işlem şeklinde olumlu bir davranış olabi-leceği gibi, yapılması gereken bir işlem ya da eylemin yapılmaması biçiminde olumsuz bir davranış da olabilecektir.

Kamu gücünün ihmali nitelikteki işlemlerinin bireysel başvuruya konu edilebilmesi, ancak kamu organlarının bir işlemde bulunma zorunluluğunun olduğu hallerde mümkün olabilecektir.

Öte yandan bireysel başvuruya konu olabilecek olan işlemler, birey-ler bakımından bağlayıcı ve emredici kamu gücü işlemleridir. Baş-vuru konusu olabilecek işlemin bireyin temel anayasal hakkını ihlal etmesi gerekeceğinden, bağlayıcı nitelikte olmayan işlemler (örn. genel direktifler, kurum içi görüş bildirimleri, bilirkişi raporları, öneri ya da tavsiyeler vs.) bireysel başvuru konusu edilemez.

8. Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?

Yasama işlemleri (kanun, içtüzük vb.) ile idarenin düzenleyici işlem-leri (tüzük, yönetmelik vb.) doğrudan bireysel başvuruya konu edi-lemez.

Ancak bu durum, yasama işlemi ya da düzenleyici işlemin kişiye uy-gulanması ve bunun da bir hak ihlaline yol açması halinde söz ko-nusu uygulama işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılmasına engel oluşturmamaktadır.

seçim hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve öğ-retim hakkı ve ödevi, eşitlik ve etkili başvuru hakkı bu kapsamda sayılabilecek haklardandır.

9. Hangi tür kamu gücü işlemleri aleyhine bireysel başvuru yapılabilir?

Bireysel başvuru ihlale neden olduğu ileri sürülen kamu gücü iş-lemleri aleyhine yapılabilir. Bireysel başvuru konusu kamu gücü davranışı bir eylem ya da işlem şeklinde olumlu bir davranış olabi-leceği gibi, yapılması gereken bir işlem ya da eylemin yapılmaması biçiminde olumsuz bir davranış da olabilecektir.

Kamu gücünün ihmali nitelikteki işlemlerinin bireysel başvuruya konu edilebilmesi, ancak kamu organlarının bir işlemde bulunma zorunluluğunun olduğu hallerde mümkün olabilecektir.

Öte yandan bireysel başvuruya konu olabilecek olan işlemler, birey-ler bakımından bağlayıcı ve emredici kamu gücü işlemleridir. Baş-vuru konusu olabilecek işlemin bireyin temel anayasal hakkını ihlal etmesi gerekeceğinden, bağlayıcı nitelikte olmayan işlemler (örn. genel direktifler, kurum içi görüş bildirimleri, bilirkişi raporları, öneri ya da tavsiyeler vs.) bireysel başvuru konusu edilemez.

10. Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?

Yasama işlemleri (kanun, içtüzük vb.) ile idarenin düzenleyici işlem-leri (tüzük, yönetmelik vb.) doğrudan bireysel başvuruya konu edi-lemez.

Ancak bu durum, yasama işlemi ya da düzenleyici işlemin kişiye uy-gulanması ve bunun da bir hak ihlaline yol açması halinde söz ko-nusu uygulama işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılmasına engel oluşturmamaktadır.

11. Genel işlemler haricinde hangi işlemler bireysel başvuru kapsamı dışında bırakılmıştır?

Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasa'nın yargı denetimi dışın-da bıraktığı işlemler aleyhine hiçbir şekilde bireysel başvuru yapı-lamaz. Bu açıdan Anayasa Mahkemesinin yaptığı denetimin türü önemli değildir. Anayasa Mahkemesinin kararı, ister Yüce Divan sı-fatıyla hareket ederken isterse siyasi partilerin anayasallık veya mali denetimi çerçevesinde verilsin, bireysel başvuruya konu yapılması mümkün değildir.

Öte yandan Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şuranın terfii işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararları gibi Anayasa'nın açıkça yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmesi imkanı olmayan iş-lemlerdir.

12. Herkes bireysel başvuru yapabilir mi?

Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, kamu gücünün bir işlemi nedeniyle "Ana-yasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin" ihlal edil-diğini iddia eden herkes" bireysel başvuru hakkına sahiptir. Ancak "herkes" ifadesinin bireysel başvurunun niteliğinden kaynaklanan bazı sınırları vardır ve Kanun bu konuya açıklık getiren bir düzenle-me yapmıştır.

13. Yabancı ülke vatandaşlarına da bu hak tanınmış mıdır?

Yabancılar için başvuru hakkı sadece yabancılara tanınan haklarla sınırlı olarak kabul edilmiştir: "Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarakyabancılar bireysel başvuru yapamaz".

Bu nedenle salt Türk vatandaşlarının sahip olduğu seçme ve seçil-me hakkı gibi konularda yabancıların yaptığı başvurular reddedilir. Bununla birlikte yabancılar, örneğin yaşama hakkı ya da işkence ve eziyet yasağının kamu gücünün işlemleri nedeniyle ihlal edildiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Öte yandan ya-bancılara sınırlı biçimde tanınmış haklar bakımından ise (toplantı ve gösteri yürüyüşü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü vb.) ancak hu-kukun kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde bireysel başvuruda bulunulabilmesi mümkündür.

14. Tüzel kişiler bireysel başvuru yapabilir mi?

Özel hukuk tüzel kişileri örgütlenme hürriyeti veya hak arama hürri-yeti bağlamında sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği ge-rekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. Bunların kendi üyelerinin haklarını savunmak amacıyla başvuruda bulunmaları kabul edilme-miştir. Kamu gücünün sağladığı ayrıcalık ve yükümlülükleri kulla-nan kamu tüzel kişilerine ise bireysel başvuru hakkı tanınmamıştır.

15. Mahkemenin yer bakımından yetkisi nedir?

Bireysel başvuruya konu işlemin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik yetkisini kullandığı coğrafi alanlardaki kamu gücü işlemi olması gerekir. Türkiye'nin tanıdığı bir başka devletin egemenlik ala-nı içinde o devletin kamu gücü işlemleri nedeniyle haklarının ihlal edildiğini ileri sürenler Anayasa Mahkemesine başvuru yapamazlar.

16. Anayasa Mahkemesinin oluşumu nasıldır?

Anayasa Mahkemesi; Genel Kurul, iki Bölüm ve altı Komisyondan oluşmaktadır. Genel Kurul 17 üyeden kuruludur, başkan ve en az oniki üye ile toplanır ve kural olarak katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Bölümler, başkanvekilleri hariç yedi üyeden oluşur, başkanvekili başkanlığında en az dört üye ile toplanır ve katılanların salt çoğun-luğu ile karar alır.

Komisyonlar iki üyeden oluşur, iki üye ile toplanır ve oybirliği ile karar alırlar.

17. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesinde hangi yargısal organlar tarafından incelemektedir?

Kural olarak Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi ikişer üyeden oluşan Komisyonlar; esas incelemesi ise bir başkanvekili başkanlığında dört üye ile toplanan Bölümlerce yapılmaktadır.

Bununla beraber Bölümler, bazı hallerde başvuruların kabul edile-bilirliği konularında incelemede bulunmaya yetkilidirler. Bölümle-rin kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte yapabilmeleri de mümkündür.

18. Genel Kurulun bireysel başvurulara ilişkin bir görevi var mıdır?

Genel Kurulun bireysel başvuruların kabul edilebilirlik ve esasının karara bağlanmasında herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ge-nel Kurulun bireysel başvuruya ilişkin tek yetkisi, Bölümlerin birey-sel başvurulara ilişkin verdiği kararlar arasındaki içtihat farklılıklarını karara bağlamaktır.

19. Raportörlerin bireysel başvurudaki işlevi nedir?

Komisyonlarda ve Bölümlerde görevlendirilen raportörler, Kanun'da ve İçtüzük'te gösterilen bireysel başvuruya ilişkin görevleri yapar-lar. Bireysel başvurunun kabul edilebilirliği veya esasına ilişkin karar taslaklarını hazırlarlar ve bu taslakların görüşüldüğü toplantılara katılırlar.

Bireysel başvuru raportörleri, başvurularla ilgili dosyalara dahil edil-mesi gerekli görülen bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlar-dan istenmesine ilişkin yazışmaları yürütürler. Gerekli tebligatları yaptırır ve takip ederler.

Başkanın onayı ile Bölüm Başkanları tarafından bireysel başvuru raportörlerine gerektiğinde yapılması istenen görevin kapsamı ve ni-teliği de gösterilmek suretiyle tanık veya uzman dinleme ve benzeri görevler verilebilir.

20. Bireysel başvurunun şekil şartları nelerdir?

Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Formu kullanılarak veya başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçeyle yapılması zorunludur. Bu formda iste-nen bilgiler, tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve başvurucu tarafından imzalanmalıdır. Başvurucunun şayet bir avukatı ya da ka-nuni temsilcisi varsa form bunlar tarafından imzalanır.

Form, sadece başvurunun esasına yönelik ve başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgileri içermeli ve form toplam-da ekleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Sayfa sayısı belirtilenden fazla ise başvurucunun ayrıca başvuru formuna "Açıklamalar" kıs-mının en fazla 10 sayfalık bir özetini eklemesi gerekir. 10 sayfalık özetin eklenmemesi bir eksiklik olduğundan verilen süreye rağmen giderilmemesi halinde başvurunun reddi kararı verilebilecektir.

Öte yandan başvuru formuna İçtüzüğün 59. maddesinde sayılan belgeler ya da onaylı örneklerinin, dosyanın içeriği gerektirdiğinde, eklenmesi gerekir.

Son olarak başvuru formuna ek sunulan belgelerin tarih sırası-na göre numaralandırılarak, her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar halinde dizi pusulasına bağlanması gerekir.

21. Başvuru formu nereden ve nasıl temin edilebilir?

Başvuru formu, 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Ekinde mevcuttur. Bu formun bir örneği ve formun doldurulmasına ilişkin "Bireysel Baş-vuru Formu Kılavuzu", Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde de (www.anayasa.gov.tr) bulunmaktadır.

22. Başvuru yapılırken ya da başvurunun ilerleyen aşamalarında avukat tutulması zorunlu mudur? Mahkeme önünde başvurucuyu kimler temsil edebilir?

Bireysel başvuruda ilke olarak başvurunun bizzat başvurucu tara-fından yapılması ve yürütülmesi esası benimsenmiştir. Başvuru ya-pılırken veya incelemenin ilerleyen aşamalarında avukat tutulması mümkün ise de bu konuda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Avu-kat aracılığıyla yapılan başvurularda, buna ilişkin vekaletnamenin başvuru ekinde sunulması şarttır.

Başvurunun, kanuni temsilci tarafından da bu konudaki yetki belge-si sunulmak suretiyle yapılabilmesi ve yürütülmesi de mümkündür.

Başvurucunun avukatı ya da kanuni temsilcisi varsa onunla yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılır.

23. Başvuru formuna hangi belgelerin eklenmesi gerekmektedir?

Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin asılları ya da onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Belgelerin asıllarının gönderilmesi halinde bunlar başvurucuya iade edilmeyecektir:

a. Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olunduğuna dair belge.

b. Harcın ödendiğine dair belge.

c. Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi, ç. Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi.

ç. Nihai karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebellüğ belgesi.

d. Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri.

e. Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler.

f. Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler.

Sunulacak belgeleri birbirine tutturmak için zımbalanmaması, yapıştırılmaması ya da bağlanmaması gerekir. Tüm sayfalar sırasına göre numaralandırılmalıdır.

24. Başvuru formuna eklenmesi gerekli belgelere başvurucu erişemiyorsa ne yapmalıdır?

Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterdiği belgeleri başvuru formu ekinde sunmakla yükümlüdür. Ne var ki, başvurucunun da-yandığı belgeler bir resmi kurumun elinde bulunuyor ve başvurucu bunları temin için her türlü hukuki girişimlerini yapmasına rağmen bu bilgi ya da belgeler kendisine verilmiyorsa, başvurucunun bun-lara erişememe nedenlerini delilleri ile birlikte formda belirtmesi gerekmektedir. Mahkeme, başvuruyu sonuçlandırmak için belirti-len bilgi ya da belgelerin temin ve incelenmesinin gerekli olduğuna karar verdiği takdirde ilgili kurum ya da kuruluştan söz konusu bilgi ve belgeleri resen talep edebilir.

25. Başvuru ile ilgili koşullarda sonraki aşamalarda herhangi bir değişiklik olması halinde başvurucu ne yapmalıdır?

Başvuru formu ve eklerinde sunulan hususlara ilişkin sonraki aşa-malarda değişiklikler ortaya çıktığında ya da tamamen yeni bir durum belirdiğinde başvurucunun bu hususu en kısa sürede Anayasa Mahkemesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Sonradan meydana gelen değişikliklerin Anayasa Mahkemesine bildirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk başvurucuya aittir.

26. Başvuruda kimlik gizli tutulabilir mi?

Mahkemeye yapılan başvuru belgelerinde başvurucunun kimlik bilgilerini gizlemesi mümkün değildir. Bu şekilde yapılan başvurular, başvuru koşullarını karşılamadıkları gerekçesiyle kayda dahi alınmayacaktır.

Ancak, başvurucunun daha sonraki aşamalarda yalnızca kamuya açık olan belgelerde kimliğinin gizli tutulmasını talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen başvuru-cunun bunu belirtmesi ve yargılamanın aleniyeti ilkesinin istisnası niteliği taşıyan bu talebinin gerekçesini başvuru formunda bildir-mesi gerekmektedir. Bu talep başvuruyu karara bağlayacak olan Komisyonlar ya da Bölümlerce değerlendirilecektir. Kimliğin saklı tutulması talepleri ancak istisnai durumlarda ve gerekçesi haklı bu-lunursa kabul edilecektir.

27. Başvuru harca tabi midir? Ödeme gücü olmayanlar ne yapmalıdır?

Bireysel başvuru harca tabi olup Harçlar Kanunu'na bağlı tarifede belirtilen bireysel başvuru harcının ilgili yerlere yatırılması gerek-mektedir.

Başvurucunun söz konusu harcı ödeme gücünün bulunmaması halinde adli yardım talebinde bulunması mümkündür. Genel hükümlere göre bu konuya ilişkin talepler başvuruların kabul edile-bilirliği hakkında karar verecek Bölüm veya Komisyonlar tarafından hükme bağlanır.

Bölümler veya Komisyonlar, bu yöndeki talepleri değerlendirirken başvurucunun özellikle bireysel başvuruya konu olayla ilgili diğer yargılama safhalarında adli yardımdan yararlandırılıp yararlandırıl- madığını ve bu türyardımdan yararlandırılmamış olması halinde ise geçen süre içinde ekonomik durumunda esaslı bir değişikliğin olup olmadığı gibi konuları dikkate alırlar. Bu nedenle başvurucunun, daha önce adli yardımdan yararlandırılmamış ise, maddi durumun-daki esaslı değişikliği belgelendirmiş olması aranır.

Başvurucu, başvuru harcını ödeyemeyecek durumda ise başvuru formunun son sayfasındaki sonuç talepleri bölümünde durumunu belirterek, buna dayanak gösterdiği belgeleri forma eklemelidir.

28. Başvuru formunda ya da eklerinde eksiklikler varsa başvuru hakkında ne tür bir işlem yapılmaktadır?

Başvuru formu ve eklerinin Kanun ve İçtüzük'te belirlenen esaslara göre eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Bireysel başvu-rular alındıktan sonra bu form ve ekleri Anayasa Mahkemesi ilgili birimlerince herhangi bir eksiklik bulunup bulunmadığı yönünden incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde ise bu hususun tamamlan-ması veya giderilmesi için başvurucuya ya da varsa avukatına veya kanuni temsilcisine 15 günü geçmemek üzere süre verilir.

Bu süre içinde bildirilen eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru diğer hususlar yönünden incelenmeksizin idari yönden redde-dilir.

27. Bireysel başvurunun maddi şartları nelerdir?

Bireysel başvurunun en önemli ve öncelikle üzerinde durulması gereken maddi şartları şunlardır:

a. Başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilen-mesi.

b. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kanunlarda ön-görülmüş olan idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının başvurucu tarafından tüketilmesi.

c. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması.

29. Güncel ve kişisel bir hakkın doğrudan etkilenmesi neyi ifade etmektedir?

"Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir". Bireysel başvuru yoluna, yalnızca temel hak-kın ihlalinden şahsen mağdur durumda bulunan kişi gidebilecektir. Dolayısıyla bireysel başvuru, bir yurttaş başvurusu (actio popularis) olarak tasarlanmamıştır. Çünkü yurttaş başvurusunda kişiler hakkı ihlal edilsin veya edilmesin bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiası-nı anayasa mahkemeleri önüne taşıyabilmektedirler.

"Doğrudan etkilenme" kavramı ile temel hak ihlalinin bireysel baş-vuruya konu olan eylem veya işlem tarafından gerçekleştirilmesi, başka bir karara veya işleme gerek kalmaksızın onun başvuranın bir hakkını etkiliyor olması anlatılmaktadır. Bu ilkenin uygulanması, başvuru konusu bireysel işlemle doğrudan ilgili olmayan kişilerin başvurularının kabul edilemez bulunarak reddedilmesi sonucunu doğuracaktır.

Bireysel başvurunun kabulünde itiraz edilen işlemin başvuruda bu-lunanın temel anayasal haklarından birine zarar vermiş olması "kişi-sel bir hakkın ... etkilenmesi"şartını ifade etmektedir. Bu ilkenin bir sonucu olarak özel hukuk tüzel kişilerinin (dernek, meslek örgütleri vb.) yalnızca tüzel kişiliğe ait hakların ihlal edildiği gerekçesi ile baş-vuruda bulunabileceği esası getirilmiştir.

Hak ihlalinin temelinde bulunduğu iddia edilen işlemin başvuru anında mevcut olması, başvuru anında var olan bir tehlikeyi işaret etmesi şartı, "güncel... bir hakkın ... etkilenmesi" olarak ifade edilir. Kişiler bu bağlamda kendilerine hiçbir zaman uygulanmamış ve uygulanma ihtimali olmayan işlemleri bireysel başvuru konusu edemezler. Bu şart, aynı zamanda Anayasa Mahkemesine, başvu-rucunun bir hakkının ihlalinin güncelliğini her başvuruda yeniden değerlendirme mecburiyetini de getirmektedir.

30. İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi neyi ifade etmektedir?

Temel anayasal haklarından birinin ihlal edildiğini iddia eden her-kes, ilk önce bu alanda asıl görevli olan diğer idari ve yargısal me-kanizmaları harekete geçirecek ve burada bir çözüm bulamaması halinde, iddiasını Anayasa Mahkemesi önüne taşıyabilecektir. Bu nedenle kişilere bu yola başvurmadan önce ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri işlem, eylem ya da ihmal için "kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamını" tüketmiş olmaları zo-runluluğu getirilmiştir.

Kuşkusuz insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve Anayasa'nın üs-tünlüğünün sağlanması öncelikle yasama organı, idare ve diğer yargı mercilerinin görevidir. Zira yasama organı, idare ve olağan yargı mercileri bireysel hak ihlallerinin önlenmesinde daha etkin konumdadırlar. Söz konusu şikayetlerin Anayasa Mahkemesine in-tikal ettirilmesinden önce ilgili mercilerin bu ihlalleri gidermeleri beklenmektedir. Örneğin, yurdun bir köşesinde gözaltına alınan bir vatandaşa kötü muamele yapılmaması öncelikle oradaki memurun, karakol amirinin, mülki idare amirinin; böyle bir muamele söz konu-suysa soruşturulması Cumhuriyet savcısının, yargılamanın yapılarak ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması da ilk derece, istinaf ve temyiz mahkemelerinin görevidir. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra dahi ihlal ve sonuçları ortadan kaldırılamamışsa bireysel baş-vuru en son, nihai çare olarak devreye girecektir.

Kanun yollarının tüketilmesi şartı, bireysel başvuruda "kanun yol-larında gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz" hükmü ile birlikte ele alındığında, bireysel başvurunun istinaf ve temyiz benzeri veya onların uzantısı bir başvuru yolu olmadığı ortaya çık-maktadır. Anayasa Mahkemesi, sadece bir hak ve özgürlük ihlali id-diasını spesifik anayasa hukuku bağlamında incelemektedir. Diğer bir anlatımla Anayasa Mahkemesi somut olaya salt anayasa hukuku açısından bakar ve bir temel hakkın ihlalinin söz konusu olup olma-dığını inceleyerek gereken kararı verir.

31. Bireysel başvuruda öne sürülen temel hak ihlali iddiasının diğer yargı mercileri önünde ileri sürülmesi zorunlu mudur?

Bireysel başvuru, ikincil derecede ve istisnai bir hak arama yoludur. Kişiler, hak ihlali iddialarını öncelikle ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemeler önünde ileri sürmüş olmalıdırlar. Diğer yargı organları önünde hak ihlali iddialarının karşılık görmemesi halinde kişiler ancak bu yola başvurabilirler. Bu nedenle diğer yargı mercile-rine bu hak ihlali iddialarını değerlendirme ve gerektiğinde ihlalin sonuçlarını giderme imkanı tanınmaksızın yapılacak bireysel başvu-ru reddedilecektir.

Diğer yargı mercileri önünde usulüne uygun biçimde ileri sürülme-yen bir ihlal iddiasının bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmiş olması halinde Mahkeme, bu konudaki başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bula-cak ve işin esasını incelemeksizin bu gerekçelerle reddedecektir.

32. Başvurucunun olağan başvuru yollarını kullanmaması nedeniyle kesin hüküm haline gelen kamu işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?

Başvurucunun ihlalin giderilmesi için kendisine tanınan bütün imkanları kullanmadan ve diğer yargı organlarına ihlalin ortadan kaldırılması fırsatını tanımadan ihlal iddiasını Anayasa Mahkemesi önüne getirebilmesi mümkün değildir. Aksine bir durumun kabulü bireysel başvurunun ikincil niteliğiyle bağdaşmaz.

Ayrıca kişilerin bireysel başvurudan önce tüketilmesi gereken idari ve yargısal yollarla ilgili mevzuatın öngördüğü usul hükümlerine, özellikle de sürelere, uygun hareket etmeleri gerekir. Eğer temyiz veya itiraz süresine uymamasından dolayı bu yöndeki dilekçe daha önceki aşamalarda reddedildi ise kanun yollarını usulüne uygun şe-kilde tüketmeme nedeniyle bireysel başvuru da reddedilir.

33. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması neyi ifade etmektedir?

Kabul edildiği ülkelerde anayasa mahkemelerinin iş yükünün çok büyük bir bölümünü bireysel başvuruların incelemesi oluşturmak-tadır. Bu yoğunluk nedeniyle anayasa mahkemeleri temel işlevlerini yerine getiremez hale gelmişlerdir. Öte yandan anayasa mahkeme-lerinin önündeki bireysel başvuruların çok büyük çoğunluğu da on-ların daha önce karar verip temel ilkeleri belirlediği konulara iliş-kindir. Anayasa mahkemelerinin içtihadı karşısında aynı konunun tekrar eden başvurularla incelemeye sunulmaması doğal olarak beklenmektedir. Bu sorunla karşı karşıya kalan ülkelerden Almanya ve İspanya yeni bir kabul edilebilirlik kriteri olarak başvurunun ana-yasal önemini kabul etmişlerdir.

Anayasal önem kriteri de aslında temel hakları korumada esas gö-revin genel mahkemelere ait olduğu fikrinde dayanağını bulur. Bir meselede ortaya çıkan anayasa hukuku sorununun çözümü için doğrudan anayasa mahkemelerine başvurma zorunluluğunun or-taya çıkmasını ifade eder. Bu kritere göre, anayasa mahkemeleri belli bir konuda kararını vermiş ve istikrarlı bir içtihat oluşturmuş ise diğer yargı mercilerinin buna uygun şekilde hareket ederek ön-lerindeki somut olayları çözmeleri gerekir. Başka bir anlatımla, diğer yargı mercilerinin anayasa ve anayasa mahkemesi kararına bakarak bir olayı anayasaya uygun olarak çözme imkanı olduğunda anayasa mahkemelerinin devreye girmemesi gerekir.

Bu ilkenin uygulanmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruları incelemesi aşağıdaki durumlara özgülenecektir:

a. Bir olayın ortaya çıkardığı mesele hakkında Anayasa Mahkeme-sinin henüz bir karar vermemiş olması.

b. Her ne kadar daha önceden verilmiş bir karar olsa da değişen şartlar nedeniyle Anayasa Mahkemesinin önceki içtihadını yeni-den ele alma, gözden geçirme ihtiyacının ortaya çıkması, o me-sele hakkında yeni bir içtihat oluşturma gerekliliğini hissetmesi.

c. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihadına rağmen diğer yargı mercilerinin sistematik bir şekilde bu içtihadı göz ardı etmesi.

ç. Başvuruya sebep olan ihlalin ciddi boyutta olması veya başvuru-cuyu esaslı biçimde etkilemiş olması.

Anayasal önem kriteri ile Anayasa Mahkemesi, temel hakları koru-mada esas görevin genel mahkemelere ait olduğunu, kendisinin rolünün Anayasa'yı yorumlamak, temel ilkeleri belirlemek ve genel mahkemelerin bu konudaki uygulamasını gözetmek olduğunu ke-sin bir şekilde belirtmektedir. Ayrıca bu kriter ile Mahkemenin ayrın-tılarla boğuşurken önemli meseleleri gözden kaçırması ve iş yükü altında kilitlenerek başvuruları hiç veya zamanında inceleyememe- si riskleri de belli ölçüde azaltılmış olacaktır.

34. Hangi tarihten itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir?

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen ni-hai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları ince-leyebilecektir. Dolayısıyla 23 Eylül 2012 tarihinden önce kesinleşen kararların Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebilmesi müm-kün değildir.

Bu durumu dikkate almaksızın Anayasa Mahkemesine bireysel baş-vuruda bulunmak amacıyla gönderilen dilekçeler, zaman yönün-den yetkisizlik nedeniyle reddedilecektir.

35. Bireysel başvuru için bir süre sınırlaması var mıdır? Bu sürelerin başlangıcı nedir? Ne zaman başvuru yapılabilir?

Bireysel başvurunun, kanunlarda zorunlu idari ve yargısal başvuru yolları öngörülmüşse, bu yolların tamamının "tüketildiği tarihten", "başvuru yolu örıgörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren" 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süreyi aşan başvurular başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Otuz günlük sürenin başlangıç tarihi olarak kesinleşmiş kararın kişiye tebliğ ya da tefhim tarihi esas alınır. Başvurunun Kanun'da gösterilen yerlerce kaydının yapılıp başvurucuya alındı belgesinin verildiği tarih ise başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Bu iki tarih arasındaki sürenin otuz günü geçmesi halinde başkaca bir inceleme yapılmaksızın başvurunun reddine karar verilir.

36. Başvurucu mazereti nedeniyle belirtilen sürede başvurusunu yapamamışsa, bunun telafisi mümkün müdür?

Başvurucular başvuru sürelerine uymak zorundadırlar. Bunun-la beraber başvuru süresinin mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle kaçırılması halinde, mazeretin kalktığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde başvuru formu ve eklerinin yanı sıra mazeretini belgeleyen delillerle birlikte başvuru yapılabilir.

Bu gibi istisnai durumlarda Anayasa Mahkemesi, öncelikle başvu-rucunun ileri sürdüğü mazereti ve sunduğu belgeleri inceleyerek mazereti kabul veya reddeder. Ancak bu değerlendirmenin ardın-dan başvuru hakkında kabul edilebilirlik ve esas yönlerinden bir in-celeme yapılabilir. Bununla beraber başvurunun niteliğine uygun düştüğü takdirde mazeret ve kabul edilebilirliğe ilişkin tek bir taslak hazırlanıp bu iki husus birlikte de karara bağlanabilir.

37. Bireysel başvuru nasıl yapılır? Mutlaka Anayasa Mahkemesine şahsen başvurulması mı gereklidir?

Bireysel başvuru, Kanun'da ve İçtüzük'te belirtilen şartlara uygun biçimde İçtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayım-lanan başvuru formu ya da başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçe kullanılarak Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılabileceği gibi diğer mahke-meler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilir.

38. Başvuru formunun teslim edildiği mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerde ne gibi işlemler yapılmaktadır?

Usulünce hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlik-te, yukarıda belirtilen yerlere teslim edildiğinde başvurucu ya da temsilcisine bu mercilerce alındı belgesi verilir.

Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu ve ekleri gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra elektronik ve fiziki ortamda Anayasa Mahkemesine ulaştırılır. Bu makamlar ta-rafından başvuru formu ve eklerine ilişkin kabul edilebilirlik ya da esasa ilişkin herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaz. Ayrıca dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda ger-çekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak form ve ekindeki veriler kaydedilir ve saklanır.

39. Bireysel başvurunun posta yoluyla yapılması mümkün müdür?

Mektup, telgraf ya da elektronik iletişim araçları kullanılarak başvuru yapılmasına imkan tanınmamıştır.

Ancak gelecekte Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bu yöntem-lerle ya da elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak, başvuru yapılabilmesine ilişkin karar alabilme imkanı bulunmakta-dır. Şu an için posta yoluyla başvuru yapılabilmesi mümkün değil-dir ve bu şekilde yapılan başvurular usulüne uygun olmadığından reddedilecektir.

40. Başvurucular Anayasa Mahkemesi ile yazışmalarını nasıl yapacaklardır?

Başvurulara ilişkin bilgi, belge ve diğer her türlü talebin mutlaka yazılı olarak yapılması gerekir. Sözlü olarak iletilen talepler dikkate alınmamaktadır. Başvurucuların, kanuni temsilci veya avukatlarının bizzat Mahkemeye gelerek başvurularının akıbeti konusunda bilgi elde edebilmeleri imkanı bulunmamaktadır.

Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi ile yazışmalar bireysel başvuru yapılmasındaki usule uygun olarak yapılmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, bu konudaki taleplerin doğrudan Anayasa Mahkemesine veya diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yazılı olarak iletilmesi şarttır.

Dolayısıyla posta ile gelen evrakın, başvurunun değerlendirilmesin-de dikkate alınması ve dosyaya dahil edilmesi mümkün değildir.

Öte yandan bireysel başvuru dosyalarının tekemmül ettirilmesine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve asgari 15 (onbeş) gün olan süreler kesin olup bu süreler içinde usulüne uy-gun olarak gönderilmeyen bilgi ve belgeler, başvurunun değerlen-dirilmesinde dikkate alınmaz ve dosyaya dahil edilmez.

41. Başvurucu, başvurusu ile ilgili olarak ilerleyen aşamalarda bilgilendirilmekte midir?

Başvurucuya başvurusu kaydedildiğinde bu durumu belirten, aynı zamanda başvuru numarasını da içeren ve daha sonraki yazışmalar-da bu numarayı belirtmesi istenen bir yazı gönderilir.

Bunun dışında Mahkemeden başvurucuya başvurusu hususunda yazılı ya da sözlü herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır. Bu noktada Bölümler ve Komisyonlarca verilen kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararların tebliğ edildiğini hatırlatmakta yarar vardır.

42. Başvurucu, hangi süreler içinde başvurusunun karara bağlanmasını beklemelidir?

Anayasa Mahkemesinde başvuruların incelenmesi herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Bu nedenle bir başvurunun ne kadar sürede sonuçlanacağının önceden bilinmesi mümkün değildir. Mahkeme önündeki yargılamanın süresi; başvurunun niteliği, tarafların gerek-li bilgileri Mahkemeye sunmasındaki özeni ya da duruşmalı olması gibi pek çok etkene bağlı olarak değişecektir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, başvuruları, sadece tarih itibarıyla geliş sırasına göre değil, önem ve aciliyeti gibi kıstasları da nazara alarak incelemeye alabilmektedir.

43. Anayasa Mahkemesince bireysel başvuru çerçevesinde yapılacak incelemenin kapsamı nedir?

Anayasa Mahkemesinin incelemesi, yargı kararına temel oluşturan maddi olguların veya olaya uygulanacak kuralın belirlenmesini ya da kararı veren hakim veya hakimlerin takdir yetkisinin değerlendi-rilmesini içermez. İnceleme sadece başvurucunun anayasal temel hak ihlali iddiasının doğruluğu üzerindedir

Anayasa Mahkemesi somut olay bağlamında başvurucunun Anayasa'da işaret edilen haklarından birinin ihlal edilip edilmediği yönünden bir denetim yapmakla yükümlüdür. İhlalin tespiti halinde de bunun ortadan kaldırılması için alınması gerekli tedbirlere hük- medebilecektir.

44. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yeni bir itiraz ya da temyiz yolu mudur?

Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin kararlarını her türlü hukuka aykırılık sorunu açısından inceleyebilecek bir süper temyiz makamı değildir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesinin bir temel hak ihlali iddiasını spesifik anayasa hukuku yönünden incelemesine imkan tanıyan istisnai bir yargı yoludur.

Mahkeme kararlarının Anayasa'da işaret edilen temel haklara ilişkin olmayan yönlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu, Anayasa Mahkemesi önüne getirilen mah-keme kararlarının belirli konularla sınırlı olarak incelenebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, olağan kanun yolunda gözetilmesi ge-reken hususlara yönelik iddiaları içeren bir başvuru, Anayasa Mah-kemesince öncelikle ve başvurunun esasına girilmeksizin reddedilir.

Bireysel başvurunun temyizden temel farkı, temyiz yolunda ka-nunun ve usulün doğru uygulanıp uygulanmadığı denetlenirken, bireysel başvuruda bir yargı kararı sonucunda bireyin temel hakkı-nın ihlal edilip edilmediği incelenecektir. Kanunların doğru uygu-lanmasını ve yorumlanmasını sağlamak temyiz mahkemeleri olan Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerin görevidir. Oysa

Anayasa Mahkemesi önüne gelen başvurularda kanunun doğru uygulanıp uygulanmadığı yönünden değil, temel hak odaklı bir in-celeme yapacaktır. Bu anlamda kanunlar gerek idare gerekse mah-kemeler tarafından doğru uygulanmış olsa bile, hak ihlali ortaya çıkabileceği gibi, kanunlar doğru uygulanmamış olsa bile bir hak ihlali meydana gelmemiş olabilir.

45. Başvurunun idari yönden reddi nedir? Buna karşı itiraz mümkün müdür?

Başvurunun süresinde yapılmaması, bireysel başvuru formu ve ek-lerinin gerekli şekil şartlarını taşımaması veya tespit edilen eksiklik-lerin verilen kesin sürelerde tamamlanmaması hallerinde başvuru-nun idari yönden reddine karar verilir. Bu karar başvurucuya tebliğ edilir. Başvurucunun söz konusu kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde Anayasa Mahkemesine itiraz imkanı bulunmaktadır.

Bu konuya ilişkin itiraz ilgili Komisyonlarca incelenerek karara bağ-lanır ve bu karar kesindir.

46. Bireysel başvuruların Bölüm ve Komisyonlar arasında dağıtımı nasıl yapılır?

Bireysel Başvuru Bürosu tarafından kaydı yapılıp numara verilen başvuruların Bölümler ve Komisyonlar arasında dağıtımı, otomatik olarak yapılır. Ancak nitelikleri itibarıyla birleştirilerek incelenmesi gereken dosyalar ilk olarak kayda alınan başvuru dosyasında birleş-tirilerek karara bağlanır.

47. Bireysel başvuruların incelenme sırası nasıldır?

Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Bürosu tarafından kayda alı-nış sırasına göre incelenerek karara bağlanması esası benimsenmiş-tir. Bununla beraber Anayasa Mahkemesi, başvuruların konuları iti-barıyla önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması da yapabilir.

Örneğin başvurucunun yaşam hakkına ve maddi ve manevi varlı-ğının bütünlüğüne yönelik başvurular önem ve aciliyet arz eden

başvurular olarak değerlendirilip diğerlerine göre öncelikli olarak incelenip karara bağlanacaktır.

48. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların incelenmesinde resen bilgi ve belge toplayabilir mi ve gerekli gördüğü kişileri dinleyebilir mi?

Anayasa Mahkemesi, kendisine verilen görevlerin yerine getirilme-si sırasında yasama, yürütme, yargı organları, kamu idareleri, kamu görevlileri, bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan ya-zışır, bilgi ve belge ister, gerekli gördüğü her türlü belge, kayıt ve işlemi inceler, bilgi almak üzere her derece ve sınıftan kamu görev-lileri ile ilgilileri çağırabilir, idare ve diğer tüzel kişilerden temsilci isteyebilir.

Mahkeme, başvurucu ya da kamu otoritesinin, istenen bilgi ya da belgeyi sunmaktan kaçındığı ya da bir delili gizlediği yahut her ne suretle olursa olsun davet edildiği halde yargılamaya etkili bir şe-kilde katılmadığı kanaatine varırsa, bu durumdan gerekli sonuçları çıkararak kararını verir.

49. Anayasa Mahkemesi tanık dinleyebilir mi, bilirkişi atayabilir mi, keşif ya da duruşma yapabilir mi?

Komisyonlar başvuruların kabul edilebilirliği konusundaki kararları-nı dosya üzerinden vermek zorundadırlar.

Ancak Bölümler, başvuruları dosya üzerinden incelemekle beraber resen ya da başvurucu veya Adalet Bakanlığının talebi üzerine ge-rekli görülmesi halinde duruşma yapılmasına karar verebilirler. Du-ruşma yapılmasına karar verilmesi halinde, duruşmanın yeri, günü ve saati ilgililere bildirilir. Duruşma esnasında duruşma tutanağı dü-zenlenir. Tutanak örnekleri, talepleri halinde başvurucu ve Adalet Bakanlığı ile varsa diğer ilgililere verilir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların incelenmesi esnasında istisnai de olsa tanık dinleyebilir, bilirkişi atayabilir veya keşif yapıl-masına karar verebilir.

Bölüm, tedbire karar vermesi halinde gereğinin ifası için bunu ilgili kişi ve kurumlara bildirir.

Öte yandan tedbir kararı verilen başvurunun esası hakkındaki kara-rın en geç altı ay içinde alınması gerekir. Tedbirin devamı konusun-da yeni bir karar alınmadığında, başvurucunun hakkının ihlal edil-mediğine ya da başvurunun düşmesine karar verildiği durumlarda tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

50. Anayasa Mahkemesi, AİHM önündeki başvurularda olduğu gibi dostane çözüm yolunu kullanabilecek midir?

Anayasa Mahkemesi önünde başvuruların dostane çözüm usulüyle sonuca bağlanması düzenlenmemiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi, kendisi dışında başka bir usulle de olsa ihlalin ve sonuçlarının or-tadan kaldırıldığını tespit etmesi halinde başvuru hakkında düşme kararı verebilecektir.

51. Davadan feragat mümkün müdür? Sonuçları nelerdir?

Bireysel başvurudan feragat mümkündür. Başvurucunun davasından feragati halinde düşme kararı verilir.

Ancak feragat edilen bir başvuru hakkında, Anayasa'nın uygulan-ması veya yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınır-larının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kılması hallerinde düşme kararı verilmeyerek Anayasa Mahkemesi tara-fından incelemeye devam edilmesi kararı alınabilir ve bu başvuru esastan sonuçlandırılabilir.

52. Bireysel başvuruya ilişkin verilebilecek kararlar nelerdir?

Komisyonlarca başvuruların kabul edilebilir ya kabul edilemez olduğuna karar verilir.

Komisyonlarca verilen kabul edilebilirlik kararı üzerine Bölümlere intikal ettirilen başvurulara ilişkin olarak Bölümler tarafından bir temel hakkın ihlal edildiği ya da edilmediği yönünde iki tür karar alınması mümkündür.

53. Kabul edilebilirlik kararı ile esasa ilişkin karar arasındaki fark nedir?

Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvurular esas itibarıyla iki aşamalı incelemeye tabi tutulmaktadır. İlk olarak başvurunun kabul edilebilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılır. Bu şartları taşıma-yan başvurular, başka bir inceleme yapılmaksızın reddedilir. Kesin nitelikteki ve kural olarak Komisyonlar tarafından verilen bu karar, başvurunun esasına ilişkin bir inceleme yapılmaksızın alınmaktadır.

Başvuruya konu olayda temel hak ihlalinin bulunup bulunmadığı yönündeki inceleme ise esas aşamasında ve Bölümler tarafından yapılmaktadır. Bu kararda, bir temel hak ihlalinin bulunup bulun-madığı ve şayet böyle bir ihlal tespit edilmişse bunun giderilmesi için yapılması gerekenler belirtilmektedir.

54. Komisyonlarca kabul edilebilir bulunan başvuru hakkında sonradan kabul edilemezlik kararı verilebilmesi mümkün müdür?

İlke olarak kabul edilebilirlik hususu Komisyonlar tarafından karara bağlanır.

Bununla beraber Bölümler, kabul edilebilirliğe ilişkin bir engelin varlığını esas inceleme aşamasında tespit etmeleri ya da bu duru-mun kabul edilebilirlik kararı alınmasından sonra ortaya çıkması halinde, başvuru hangi aşamada olursa olsun, başvurunun esasını karara bağlamadan önce kabul edilemezlik kararı verebilirler.

55. Bireysel başvuruda düşme kararı verilebilir mi?

Anayasa Mahkemesi başvurunun sürdürülmesini haklı kılan bir se-bep olmadığı kanaatine vardığında başvuru hakkında düşme kararı alabilmektedir.

Örneğin başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi, davasını takipsiz bıraktığının anlaşılması, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması ya da Anayasa Mahkemesince saptanan benzer ni-telikteki başka bir gerekçeden ötürü başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir sebep yoksa başvuru hakkında düş-me kararı verilir.

56. Anayasa Mahkemesi esasa ilişkin hangi kararları verebilir ve bu kararların özelliği nedir?

Bölümler kabul edilebilirliğine karar verilen bir başvuru hakkında birtemel hakkın ihlal edildiği ya da edilmediği yönünde iki tür karar almaktadırlar.

Kamu işleminde ihlal bulunmadığı kararı, işlemin Anayasa'ya uy-gunluğunun tespiti anlamına geldiğinden kişilerin hakları üzerinde bir değişiklik meydana getirmemektedir.

Ancak bir temel hakkın ihlalinin tespiti kararı ise yeni bir durum or-taya çıkardığından Anayasa Mahkemesinin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere de hükmetmesi ge-rekir.

57. Bölümlerce verilen bir hakkın ihlal edildiği yönündeki kararın sonuçları nelerdir?

Anayasa Mahkemesi, kamu işlemiyle birtemel hakkın ihlal edildiğini tespit ederse, öncelikle bu ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir.

Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar yoksa başvurucu lehi-ne uygun bir tazminata hükmedilebilir. Ancak tazminat miktarının tespitinin, daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi halinde, Bölüm bu konuyu kendisi karara bağlamaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolunu da gösterebilir.

Yeniden yargılama yapılması hukuki bir gereklilik ise ihlali ve sonuç-larını ortadan kaldırmak için Anayasa Mahkemesi dosyayı ilgili mah-kemeye gönderir. İlgili mahkeme, Bölümün ihlal kararında açıkladı-ğı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararında, gerekli görüldüğü tak-dirde, ihlalin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan kaldırılabileceği hususunda yapılması gerekenler belirtilir.

58. Kararlar kimlere tebliğ edilmektedir?

Bölümler ve Komisyonlarca verilen kararların birer örneği başvuru-cuya, Adalet Bakanlığına ve diğer ilgililere tebliğ edilir.

Ancak başvurucunun avukatı ya da kanuni temsilcisi varsa onunla yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapıl-mış sayılır.

59. Hangi kararların yayımlanması gereklidir?

Bölüm kararlarının tümü Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yayımlanır. Komisyon kararlarından ise kabul edilebilirlik açısından ilkesel önem taşıyanlarının yayımlanması esası benimsenmiştir.

Öte yandan Bölüm Başkanının tespit ettiği, Bölüm tarafından veri-len pilot karar niteliğinde ya da içtihadın ortaya konulması açısın-dan ilkesel önemi haiz kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır.

60. Mahkeme kararlarına karşı itiraz imkanı var mıdır? Bu kararlar bağlayıcı mıdır?

Bölümler ve Komisyonlarca verilen kabul edilebilirlik ya da esasa ilişkin kararlar kesindir ve bunlara karşı itiraz edilebilmesi mümkün değildir. Bu kararlar, Anayasa Mahkemesinin diğer kararları gibi ya-sama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Başvurunun idari yönden reddine yönelik kararlara karşı ise bunun tebliğinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içinde itiraz imkanı bu-lunmaktadır. Bu nevi itirazlar Komisyonlarca incelenip kesin karara bağlanır.

61. Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanımı halinde bir yaptırım uygulanmakta mıdır?

Başvurucunun hakkını açıkça kötüye kullanması yaptırımı gerekti-rir. Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki dav-ranışları hakkın kötüye kullanımı olarak kabul edilmektedir.

Bunun tespiti halinde başvuru reddedilir ve başvurucunun yargıla-ma giderleri dışında, ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere di-siplin para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilir. Bir disiplin para cezası olan bu ceza, verildiğinde kesin nitelikte olup itiraz imkanı bulunmamaktadır.

62. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yolunu kapatmakta mıdır?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü koruma mekaniz-maları ikincil nitelikte mekanizmalar olup, Sözleşme'de düzenlenen hakları güvence altına almak Sözleşme'nin 1. maddesine göre taraf devletlerin yükümlülüğündedir. AİHM kurulduğu günden bu yana kendi yetkisinin ikincil nitelikte bir yetki olduğunu ve temel hak ih-lali iddialarının esas olarak taraf devletlerin iç hukuklarında incele-nip çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Öte yandan, anayasa mahkemelerine yapılan bireysel başvuru ile AİHM'e yapılan bireysel başvuru birbirinden farklıdır. AİHM'e birey-sel başvuru, Sözleşme'ye taraf olmanın doğal sonucu olup taraf ol-dukları sürece devletlerin bu yola başvurmayı engellemeleri müm-kün değildir.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun başla-masıyla birlikte bireyler Anayasa Mahkemesine başvurabilecekleri gibi diledikleri takdirde AİHM'e de başvurabilirler, buna engel bir düzenleme yoktur

Memurlar.net

Editör